Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

ستون اول

کوبا*


ايده اشغال کوبا و سرنگونى کاسترو نه فقط در محافل دست راستى کوبايى هاى ساکن فلوريدا، بلکه در درون هيات حاکمه آمريکا يک آرزوى ديرينه است. با سقوط شوروى و بلوک شرق، تعيين تکليف کوبا بعنوان يک "کانون کمونيستى" در يک وجبى خاک آمريکا به بالاى دستور رانده شد. موج اخير هزاران پناهنده قايق نشينى که به مخاطره آميزترين شکل، آويخته بر امواج اقيانوس اطلس، به سوى آمريکا هجوم آوردند، بار ديگر مساله کوبا را به صدر رسانه هاى آمريکايى و غربى راند.
2
رسانه ها و سياستمداران آمريکايى تلاش ميکنند کوبا را يک هائيتى ديگر جلوه بدهند. ميگويند مردم از "استبداد" به تنگ آمده کوبا دمکراسى و بازار ميخواهند و رندانه ميپرسند که آيا مدارا با کوبا و در همان حال فشار به هائيتى و تدارک اشغال نظامى آن، يک تناقض در سياست آمريکا نيست؟
3
جالب اينجاست که در ميان موج جديد مهاجرين به دريا زده کوبايى هنوز يکى پيدا نشده است که علت اقدام خود را نبود "دمکراسى" در کوبا ذکر کند. همه بدون استثنا از فشار اقتصادى سخن ميگويند. بعضى به روشنى و صراحت حتى در سواحل فلورايدا و جلوى دوربين شبکه هاى تلويزيونى آمريکا، از موازين اجتماعى، حرمت شخصى و ايمنى نسبى خود در کوبا سخن ميگويند و تحريم و محاصره اقتصادى توسط آمريکا را عامل مشقات خود ذکر ميکنند.
4
واقعيت اينست که کوبا به همان اندازه که نسيمى از انديشه سوسياليستى در آن وزيده است، از نظر همه شاخصهاى تمدن انسانى، از سواد تا حرمت شخصى و حتى دخالت مردم در زندگى سياسى، ميتواند يک مدل آرمانى براى خود جامعه آمريکا باشد. در مواجهه اخير کاسترو پيروز شد، اما تهديد آمريکا بالاى سر کوبا جدى است. بايد اين تهديد را خنثى کرد.


منصور حکمت


6
اولين بار در شهريور ١٣٧٣، سپتامبر ١٩٩٤، در شماره ١٥ انترناسيونال منتشر شد.

مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ٢١٧ تا ٢١٨
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر ١٩٩٧ سوئد ISBN 91-630-5761-1


* تنها عنوان مطلب، ستون اول است. سوتيتر « کوبا » بعدا اضافه شده است تا کار جستجو بر اساس موضوع آسان شود.
m-hekmat.com #0750fa.html