Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-23 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

ستون اول

ترکيه*


٭ اوضاع ترکيه بحرانى است. مردم در يک منگنه ارتجاعى گرفتار آمده اند. در اوضاعى که در آن "دمکراسى و انتخابات" محمل عروج ارتجاع اسلامى باشد و "سکولاريسم" پرچم ارتش و حکومت پليسى، فرجه چندانى براى مردم باقى نميماند. شرايط ترکيه گواه اينست که ارتجاع ارتجاع مى زايد. حکومتهاى سرکوبگر نظامى و پليسى و دهها سال سلطه ناسيوناليسم جامعه ترکيه را در برابر ارتجاع اسلامى بشدت آسيب پذير ساخته است. از سوى ديگر دورنماى رشد جريانات مذهبى و گسترش نفوذ مذهب در حکومت، ارتش را بعنوان حافظ و ناجى دولت غير مذهبى به اذهان حقنه ميکند. اين دور باطل را فقط کارگر و سوسياليسم کارگرى در ترکيه ميتواند بشکند.
2
٭ هجوم عظيم ارتش ترکيه به کردستان عراق، يکبار ديگر اهميت تعيين تکليف حقوقى و کشورى کردستان عراق را به هر کس که داعيه دفاع از هستى و حقوق مردم کردستان را دارد، تاکيد ميکند. با رژيم ترکيه در شمال و رژيم عراق در جنوب، تنها يک راه واقعى براى تامين حق حيات و حقوق بشر براى مردم کردستان باقى است و آن برسميت شناخته شدن کردستان بعنوان يک کشور مستقل و برخوردار شدن آن از پوشش قوانين بين المللى است. اين سوال را بايد به راى آزاد مردم کردستان عراق گذاشت. سرنوشت مردم کردستان عراق، افشاگر ورشکستگى سياسى دنياى دمکراسى و تفنگچى هايى است که غرب دمکرات بعنوان "دولت محلى" به مردم کردستان تحميل کرده است.


منصور حکمت

3
اولين بار در خرداد ١٣٧٦، ژوئن ١٩٩٧، در شماره ٢٤ انترناسيونال منتشر شد.

مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحه ٣٩٣
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر ١٩٩٧ سوئد ISBN 91-630-5761-1


* تنها عنوان مطلب، ستون اول است. سوتيتر « ترکيه » بعدا اضافه شده است تا کار جستجو بر اساس موضوع آسان شود.
m-hekmat.com #1040fa.html