Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

نکات محورى مبحث حزب

در سمينار مقدماتى تدارک حزب


مقدمه بسوى سوسياليسم
به پيشنهاد رفيق حکمت مباحثات مربوط به حزب کمونيست و ملزومات تشکيل آن در سمينار مقدماتى تدارک حزب بر ١٠ محور و تز اصلى متمرکز شد و رفيق تقوايى نيز در جمعبندى اين مبحث اين ١٠ محور اصلى را مبنا قرار داد. متن جمعبندى رفيق تقوايى در اين شماره آمده است. در اينجا ١٠ تز فوق را به اختصار ميآوريم:١- حزب کمونيست نه از نيازهاى تاکتيکى و يا مقطعى مبارزه، بلکه از ضرورت انقلاب اجتماعى پرولتاريا نتيجه ميشود و پاسخگويى به نيازهاى اين انقلاب فلسفه وجودى حزب را ميسازد. در عين حال حزب کمونيست براى نيل به هدف نهايى بايد فعالانه مراحل مختلف و تاکتيکى جنبش کارگرى و انقلابى را هدايت کند.
5
٢- حزب کمونيست، سمبل، نماينده و مدافع استقلال طبقاتى پرولتاريا در کليه وجوه مبارزه طبقاتى است. اين خصلت مادى و پايدار حزب کمونيست است، و تنها با درک اين خصلت اساسى حزب است که ميتوان ابعاد و توان کمى حزب را که در طول حيات حزب دستخوش تغييرات جدى ميگردد، به شيوه‌اى اصولى بررسى کرد.
6
٣- پيروزى و پيشروى حزب در مبارزه عملى در گرو رشد توان، تشکيلات و ابعاد و دامنه فعاليت آن و بويژه بسط نفوذ آن در بين توده‌هاى طبقه کارگر است.
7
٤- شرط لازم تشکيل حزب کمونيست ايران در شرايط کنونى بسط مبارزه ضد رويزيونيستى به عرصه پراتيک است. به عبارت ديگر آخرين مانع تشکيل حزب بقاى قابل ملاحظه روشهاى غير پرولترى در جنبش ماست. تشکيل حزب و رشد و نفوذ آن در بين توده‌ها در گرو نقد تحريفات رويزيونيستى در سبک کار کمونيستى و جايگزينى روشهاى موجود با روشهاى اصولى کمونيستى در زمينه پراتيک است.
8
٥- يک ويژگى تعيين کننده پروسه تشکيل حزب در ايران رابطه اين مبارزه با مبارزه قاطع عليه رويزيونيسم در ابعاد مختلف آن است. حزب کمونيست ايران از دل مبارزه عليه رويزيونيسم شکل ميگيرد و تنها با مبارزه دائمى عليه تحريفات رويزيونيستى مارکسيسم در تئورى و عمل تحکيم ميشود. اين ويژگى تعيين کننده‌ايست که حاکميت رويزيونيسم بر جنبش کمونيستى جهانى در عصر ما به حزب ما ميبخشد.
9
٦- بدين ترتيب آن ديدگاههايى که در اين مقطع معين ادامه مبارزه بر عليه رويزيونيسم و تامين و تحکيم استقلال نظرى و عملى حزب را بمثابه حلقه اصلى در امر تشکيل حزب در نظر نميگيرند، مساله ابعاد کمى و وجوه تشکيلاتى حزب را در اين مقطع حلقه اصلى قلمداد ميکنند، ديدگاههايى انحرافى‌اند که ويژگى اساسى پروسه تشکيل حزب کمونيست در ايران در شرايط کنونى جنبش جهانى کمونيستى را فراموش ميکنند.
10
٧- در صورت دستيابى مارکسيسم انقلابى ايران به اين استقلال همه جانبه نظرى و عملى، ما مجاز و موظف به تشکيل فورى حزب کمونيست ايران هستيم. تاسيس حزب کمونيست منوط به تحقق ملزومات کمى ديگرى نيست. در عين حال بديهى است که حزب براى تحقق اهداف خويش طبعا نيازمند گسترده‌ترين نفوذ توده‌اى و فعاليت وسيع تشکيلاتى است.
11
٨- بدين ترتيب مبارزه عملى براى تشکيل حزب در اين مقطع معين بايد بر نقد روشهاى پوپوليستى فعاليت در نيروهاى برنامه حزب کمونيست و تثبيت روشهاى اصولى کمونيستى در صفوف ما متمرکز شود.
12
٩- تا آنجا که به امر تشکيل حزب کمونيست مربوط است، تثبيت سبک کار کمونيستى به معناى استوار شدن ستون فقرات تشکيلات حزب و کادرهاى پيشتاز تشکلهاى حزبى بر سبک کار اصولى کمونيستى است. استوارى و استحکام اين ستون فقرات حزبى بر سبک کار کمونيستى امکان ميدهد تا حزب بطور کلى و در زمينه‌هاى مختلف فعلايت بر روشهاى اصولى متکى شود.
13
١٠- مبارزه براى تشکيل حزب از مبارزه به شيوه حزبى از هم اکنون جدا نيست. اهميت کادرهاى پيشتاز و تاکيد ما بر تثبيت سبک کار کمونيستى در ستون فقرات حزب، بدين معنا نيست که از هم اکنون مبارزه براى جايگزينى روشهاى اصولى بجاى روشهاى پوپوليستى در کليه وجوه فعاليت ما در دستور کار ما قرار ندارد. مبارزه به شيوه کمونيستى براى مارکسيسم انقلابى ايران وظيفه‌اى منوط به تشکيل حزب کمونيست نيست و از هم اکنون يک وظيفه حياتى ما به شمار ميرود.


بسوى سوسياليسم، ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست، شماره ٦ - ٢٠ مرداد ١٣٦٢


m-hekmat.com #2720fa.html