Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

پيام تسليت بمناسبت در گذشت رفيق حکمت کوتانى


1
در گذشت رفيق حکمت کوتانى را از صميم قلب به خانواده گرامى او، حزب کمونيست کارگرى عراق و جنبش کارگرى عراق تسليت ميگويم. حضور رفيق کوتانى در کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران در همين چند ماه قبل و فرصت گرانبهايى که براى آشنايى و ديدار و گفتگو با او براى ما شرکت کنندگان کنگره فراهم شد، خاطره‌اى گرامى و فراموش نشدنى است. ما چشم براه دوره‌اى پربار از فعاليت مشترک و همفکرى نزديک با رفيق کوتانى و بهره‌گيرى از تجارب غنى او از مبارزه طبقه کارگر عراق براى رهايى بوديم. افسوس که نشد.
2
يکبار ديگر از طرف همه فعالين حزب کمونيست کارگرى ايران در گذشت رفيق عزيز حکمت کوتانى را صميمانه به عزيزان و يارانش تسليت ميگويم.


منصور حکمت
٩ سپتامبر ١٩٩٨نشريه ايسکرا شماره ١٢ شهريور ١٣٧٧ - سپتامبر ١٩٩٨

m-hekmat.com #3420fa.html