Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

نامه به فريده آرمان

بمناسبت ترور غلام کشاورز

نامه منصور حکمت به مهوش چرمچى (فريده آرمان) بعد از ترور غلام کشاورز در ۶ سپتامبر ۱۹۸۹ در قبرس


مهوش عزيزم

دو بار است که با چند قدم فاصله از تو، در کنار تو، عزيزترين کسانم را از دست ميدهم. من مهدى و غلام را خيلى دوست داشتم. اما هر بار، با ديدن رشادت و استقامت تو، با ديدن شخصيت پاک و محکم تو، اين را فهميده‌ام که خود تو چقدر برايم عزيزى. خيلى دوستت دارم. خيلى. دلم ميخواست کنارت بودم. ميدانم که سرت شلوغ است. اما دلم ميخواهد در اولين فرصتى که بتوانى ببينمت. دست را ميفشارم و رويت را ميبوسم.

نادر


m-hekmat.com #fa/qolam.html