Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

نامه به اعضاء و فعالين حزب

تسليت بخاطر ترور غلام کشاورز و صديق کمانگررفقاى عزيز، اعضاء و فعالين مبارز حزب کمونيست ايران،

ضايعه جان باختن دو رفيق و همسنگر مبارز و ارزنده، دو کمونيست برجسته و محبوب، رفقا غلام کشاورز و صديق کمانگر را صميمانه به همه شما تسليت ميگويم. جاى خالى اين رفقا در زندگى هيچيک از ما پرشدنى نيست. اما هيچ نيرويى، هيچ دشمنى، هر قدر وحشى و هار و جنايتکار، نميتواند پيشرو و پيروزى حزبى را که اين رفقا چهره‌هاى درخشان آن بودند مانع شود. رژيم نکبت بار اسلامى، از بالا تا پايين، تاوان بخون کشيده شدن صديق و غلام و هزاران مبارز ديگر رهايى طبقه کارگر را پس خواهد داد. اين حکم انقلاب کارگران و حزب کمونيست ايران است.

درود به همسنگران غلام و صديق
زنده باد حزب کمونيست ايران


منصور حکمت
١٥ شهريور ١٣٦٨m-hekmat.com #fa/tasliat.html