2003-03-26
آرشيو نشريات قديم

مجموعه تصاوير اسکن شده نشريات قديمى و کمياب که براى کار مقابله لازمند

توجه داشته باشيد:

عکس ها براى اينکه خوانا باشند ناچار در فايل هاى نسبتا بزرگ ضبط شده اند (هر صفحه حدود نيم مگابايت!). اگر ارتباط با اينترنت کند باشد پياده کردن آنها وقت زيادى ميگيرد. در صورتى که ميخواهيد مکررا به اين نشريات رجوع کنيد، براى صرفه جوئى در وقت و هزينه توصيه ميکنيم، يکبار صفحات لازم را پياده و در کامپيوترتان ضبط کنيد و براى مراجعات بعدى از فايل ضبط شده استفاده کنيد.


آماده شده:

در دستور:

 • اسکن کردن مقالات تايپ يا مقابله نشدهبسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ١
ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست - شماره يک - اول مرداد ١٣٥٩

فهرست مطالب
 • سرمقاله: بيانيه نشريه ما - صفحه ١ تا ٥
 • دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى (بخش اول) - صفحه ٦ تا ١١
 • فدائيسم: "خشمگين از امپرياليسم، ترسان از انقلاب"! (بخش اول) - صفحه ١٢ تا ١٧
 • رزمندگان و راه کارگر: جدال بر سر تحقق سوسياليزم خلقى! (بخش اول) - صفحه ١٨ تا ٢٦

ضميمه شماره يک - بسوى سوسياليسم شماره ١ - ١١ مرداد ١٣٥٩

 • پلاتفرم تاکتيکى پيشنهادى در مقابله با کودتا - صفحه ١ و ٢
بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٢
ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست - شماره ٢ - شهريور ١٣٥٩

فهرست مطالب

 • سرمقاله: درباره وحدت - صفحه ١ تا ٧
 • رزمندگان و راه کارگر: جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقى! (بخش دوم) - صفحه ١، ٨ تا ١٨
 • دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى (بخش دوم) - صفحه ١٨ تا ٢٦
 • از نارودنيسم تا مارکسيسم - لنين - صفحه ٢٧ تا ٢٩، ٧ ‌
بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٣
ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست - شماره ٣ - سوم آبان ١٣٥٩

فهرست مطالب
 • سرمقاله - جنگ، تئورى و "تئورى جنگ" - صفحه ١ تا ٤ و ١٣
 • آنارکوپاسيفيسم: پيکار با شمشير چوبين! - صفحه ١، ١٤ تا ١٩
 • پيرامون بيانيه "تهاجم رژيم عراق و وظايف ما" - صفحه ١٩ تا ٢٢
 • بيانيه "تهاجم رژيم عراق و وظائف ما" ٢/٧/١٣٥٩ - صفحه ٢٢ تا ٢٣
 • سه منبع و سه جزء سوسياليسم خلقى ايران - صفحه ٥ تا ١٣
 • برخورد به نظرات "هسته کارگرى کمون" درباره لغو قانون سود ويژه - صفحه ٢٤

ضميمه شماره يک - بسوى سوسياليسم شماره ٣ - ١٢/٧/١٣٥٩

 • مقدمه - شيوه برخورد لنين به دولت کرنسکى پس از شورش کورنيلف - صفحه ١
 • به نامه لنين به کميته مرکزى حزب سوسيال دمکرات روسيه ١٢ سپتامبر ١٩١٧ - صفحه ١ و ٢

ضميمه شماره دو - بسوى سوسياليسم شماره ٣ - ٢٠/٧/ ١٣٥٩

 • سوسيال شووينيسم: رزمندگان به زير پرچم کار ٥٩ - صفحه ١ تا ٨

ضميمه شماره سه - بسوى سوسياليسم شماره ٣ - ١٠/٩/١٣٥٩

 • نامه سرگشاده به کادرها، اعضا و هواداران انقلابى "سازمان رزمندگان آزادى طبقه کارگر" - صفحه ١ تا ٣
بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٤
ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست - شماره ٤ - بهمن ١٣٥٩

فهرست مطالب
 • سرمقاله: وضعيت انقلاب و موقعيت ويژه ليبرالها - صفحه ١ تا ٨
 • پوپوليسم در برنامه حداقل: نقدى بر "فدائيان خلق چه ميگويند" - صفحه ١، ٨، ٢٣ تا ٣٣
 • دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى (بخش ٣، بخش آخر) - صفحه ٩ تا ١٧
 • پيش بسوى اتحاد کارگرى عليه بيکارى! - صفحه ٣٤، ٣٣
 • چند توضيح و تذکر - صفحه ١٨، ١٧
 • ميليتاريسم جنگ طلبانه و تاکتيکهاى ضد ميليتاريستى سوسيال دمکراسى - لنين - صفحه ١٩ تا ٢٢

ضميمه شماره يک - بسوى سوسياليسم شماره ٤ - ٦ فروردين ١٣٦٠

 • بحران رزمندگان: پوپوليسم در بن بست - صفحه ١ تا ١ - ٢٩ فروردين ١٣٦٠

ضميمه شماره دو - بسوى سوسياليسم شماره ٤ - ٢٩ خرداد ١٣٦٠
بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٥
ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست - شماره ٥ - اول بهمن ١٣٦١
باز تکثير از هواداران اتحاد مبارزان کمونيست - آلمان فدرال و برلن غربى فهرست مطالب
 • سرمقاله: درباره موازين کار بسوى سوسياليسم - هيات تحريريه - ٣٠/١٠/١٣٦١ - صفحه ١ تا ٥
 • گزارش کميته مرکزى اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول - منصور حکمت - صفحه ٦ تا ٢٦
 • حلقه اصلى در نقد سبک کار پوپوليستى (تلخيص از سخنرانى در کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست - ت. ياشار - صفحه ٢٧ تا٣٦
 • مرورى بر مباحثات و دستاوردهاى کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست (سخنرانى در جلسه اختتاميه) - منصور حکمت - ٣٧ تا ٥٣
 • حزب کمونيست ايران در گرو چيست؟ (طرح کلى) - منصور حکمت - ف. پرتو - صفحه ٥٤ تا ٦٣
 • پيشگفتار به مقاله لنين - ف. پرتو - صفحه ٦٥ تا ٦٦
 • پيشگفتار لنين به چاپ دوم وظايف سوسيال دمکراتهاى روسيه - صفحه ٦٧ تا ٧٠
بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٦
ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست - شماره ٦ - ٢٠ مرداد ١٣٦٢
باز تکثير از سازمان هواداران حزب کمونيست ايران در خارج از کشور فهرست مطالب
 • سرمقاله: نقطه قدرت جنبش ما - منصور حکمت - صفحه ١ تا ٩
 • کمونيست ها و پراتيک پوپوليستى - منصور حکمت - صفحه ١٠ تا ٣٤
 • نکات محورى مبحث حزب در سمينار مقدماتى تدارک حزب کمونيست - صفحه ٣٥ و ٣٦
 • ويژگيها و ملزومات تشکيل حزب کمونيست ايران - حميد تقوائى - صفحه ٣٧ تا ٦٠
 • اقليت در آغاز راهى که حزب توده بپايان رساند - حميد تقوائى - صفحه ٦١ تا ٨١جزوه دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب - بهمن ١٣٥٨
بازتکثير از شوراى دانشجويان ايرانى طرفدار آزادى طبقه کارگر - برلن غربى فهرست مطالب
 • توضيح: صفحه ١ تا ٣
 • مقدمه: جبهه هاى اصلى نبرد طبقاتى در شرايط کنونى - صفحه ٥ تا ١٩
 • دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب - تزهايى درباره اهميت سياسى بحران اقتصادى - صفحه ٢١ تا ٥١
 • ضميمه: نظرى به تئورى مارکسيستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمايه وابسته - صفحه ٥٣ تا ١١٨