ياد نامه رفيق مهدى ميرشاه زاده

به نقل از کمونيست شماره ١٩و٢٠ - چهارده خرداد ١٣٦٤