بحران خليج و رويدادهاى کردستان عراق
اسناد مباحثات و اختلافات درونى جناحهاى حزب کمونيست ايران

چاپ دوم، مجموعه يکجلدى - دسامبر ١٩٩٣ (قطع A4، ٣٠٣ صفحه)


فهرست
 
درباره بحران خاور ميانه (مصاحبه با کمونيست ٥٩) - مهرماه ١٣٦٩منصور حکمت
قطعنامه فراکسيون کارگرى در مورد موقعيت و وظايف ما در قبال جنگ احتمالى در خاورميانه
(شامل بخشهاى علنى و داخلى) - ١٠ ژانويه ١٩٩١
جنگ خاورميانه، وضعيت و وظايف ما در اردوگاههاى کومه له در خاک عراق
(متن پياده شده نوار داخلى ارسالى براى تشکيلات کردستان)
منصور حکمت
اطلاعيه حزب کمونيست درباره جنگ خاورميانه
طلوع خونين نظم نوين جهانى - جنگ آمريکا در خاورميانه (کارگر امروز شماره ١٠)منصور حکمت
پيامدهاى منطقه اى جنگ خليج (کارگر امروز شماره ١١) عبدالله مهتدى
جنبش کردستان در عراق و جنگ خاورميانه (کارگر امروز شماره ١٣) عبدالله مهتدى
نقش ناسيوناليسم در تراژدى کرد (کارگر امروز شماره ١٤) ايرج آذرين
کردهاى عراق، قربانيان چه کسى؟ کورش مدرسى
قطعنامه هاى پيشنهادى به دفتر سياسى (تحولات عراق پس از جنگ خليج و سياست ما، قطعنامه اول) (تحولات کردستان عراق و روش برخورد ما، قطعنامه دوم) (سند داخلى) عبدالله مهتدى
قرار دفتر سياسى در مورد رويدادهاى اخير در کردستان عراق (سند داخلى)
پيامدهاى جنگ خاورميانه (مصاحبه با کمونيست ٦١) حکمت، آذرين، تقوايى، جاويد
ناسيوناليسم و رويدادهاى کردستان عراق، نقدى بر سه نوشته از رفيق عبدالله مهتدى (سند داخلى) منصور حکمت
از ميان پيامها (از ميان پيامهاى دفتر سياسى به کميته رهبرى کومه له - سند داخلى)
بحران خليج و رويدادهاى کردستان عراق (متن پياده شده نوار مباحثات جلسه ک.م کومه له در خارج در باره قطعنامه هاى پيشنهادى عبدالله مهتدى و نوشته منصور حکمت)
اعتراضيه اى به نوشته رفيق منصور حکمت (سند داخلى) محمد شافعى
تخطئه انقلاب تحت عنوان مرزبندى با ناسيوناليسم (سند داخلى) عبدالله مهتدى
نوسان به چپ و راست در ناسيوناليسم (در نقد نظرات رفيق عبدالله مهتدى - سند داخلى) ايرج آذرين
‌"کمونيسم" ملى - يک بررسى موردى، مرورى بر نوشته هاى رفيق عبدالله مهتدى در مورد رويدادهاى اخير خاورميانه و کردستان - سند داخلى) کورش مدرسى
ملاحظاتى انتقادى در مورد دو جزوه رفقا عبدالله مهتدى و محمد شافعى (سند داخلى) ايرج فرزاد
انتقاد از مواضع دفتر سياسى حکا در مورد بحران خليج و پيامدهاى آن (سند داخلى) عمر ايلخانى زاده
باز هم درباره "شيوه برخورد به بورژوازى ملى‌"، نقدى بر نظرات و مواضع رفيق مهتدى (سند داخلى) حميد تقوايى
فقط دو گام به پس - درباره رويدادهاى کردستان عراق و نظرات رفيق مهتدى در مقاله "تخطئه انقلاب..." (سند داخلى) منصور حکمت