12 Oct 02

راهنماى فهرست آثار

روى ستونى که ميخواهيد درباره اش بدانيد کليک کنيد

ستون اصلى: عنوان مقالات به ترتيب الفبا

ليست آثار به ترتيب الفبا مرتب شده است. کسانى که با اطلاع از اسم مقاله اى بدنبال آن ميگردند ميتوانند به آسانى مقاله مورد نظرشان را پيدا کنند.

ما از همه خواهش کرده ايم که اقلام ليست آثارى که در خانه يا به هر شکل در اختيار دارند را با اين ليست مقايسه کنند و بما خبر بدهند که چه عناوينى در ليست ما غايب است. به اين لحاظ ليست الفبائى مناسب ترين شکل براى کسانى است که ميخواهند در تکميل و جمع آورى آثار منصور حکمت به ما کمک کنند.

ستونهاى ديگر از چپ به راست عبارتند از:ستون تاريخ

در اين ستون در مقابل هر مقاله نوشته ميشود که مقاله در چه تاريخى نوشته شده و يا اولين بار در چه تاريخى منتشر شده است. هم تاريخ ميلادى و هم هجرى را ثبت خواهيم کرد. فورمت اين تاريخها از چپ به راست سال (چهار رقم) - ماه (دو رقم) - روز (دو رقم) و به خط لاتين است. يعنى بصورت YYYYMMDD.

مثلا هشتم مارس ٢٠٠٠ ميشود 20000308 و اول فروردين ١٣٧٢ ميشود 13720101 علت انتخاب اين فورمت (که فورمت استاندارد بين المللى براى ثبت تاريخ هم هست) اين است که مقايسه تاريخها با هم بسادگى مقايسه الفبايى دو تکست ميشود و به آسانى ميتوانيم مقالات را برحسب تاريخ تاليف هم مرتب کنيم يا بخواهيم که مقالات در فاصله بين دو تاريخ مختلف بطور اتوماتيک برايمان ليست شود.
بکار بردن فورمت آمريکايى که تاريخ را بصورت MMDDYY مينويسد و نظائر آن، کار مقايسه اتوماتيک تاريخ ها را مشکل ميکند.

تا وقتى تاريخ يک مقاله را ثبت نکرده ايم در ستون تاريخ yymmdd و ssmmrr را ميبينيد که فقط براى يادآورى است.


ستون منبع

يک مقاله ميتواند اولين بار در انترناسيونال هفتگى، در بسوى سوسياليسم دوره اول و يا منابع ديگرى بچاپ رسيده باشد. يک گفتار ميتواند اصلش در آرشيو راديو انترناسيونال استکهلم، در نوارهاى دبيرخانه يا در آرشيو بى بى سى باشد. اطلاعات اين ستون روشن ميکند که اوريژينال چيست، و مطلب تايپ شده را با چه چيز بايد مقابله کرد. تاريخ در ستون مجاور در اکثر اوقات تاريخ اين اوريژينال است.

* براى مشخص کردن اين منابع هم علامت هاى اختصارى لاتين انتخاب ميکنيم و در آنصورت معناى آنها را در همين متن توضيح خواهيم داد.

تا حال اين علامت ها مشخص شده اند:

BSaNN بسوى سوسياليسم دوره اول (ا.م.ک) شماره NN
BSnn بسوى سوسياليسم دوره دوم (حکا) شماره nn
zNN ضميمه شماره NN
مثلا BSa04z1 ضميمه شماره ١ بسوى سوسياليسم شماره ٤
KKnn کارگر کمونيست شماره nn
Knn کمونيست شماره nn
AHnnn انترناسيونال هفتگى شماره nnn
RadioA راديو انترناسيونال

تا وقتى منبع اوريژينال يک اثر ثبت نشده باشد، در اين بخش src نوشته شده است که فقط براى يادآورى است.

اگر نام منبع يک اثر به رنگ آبى باشد (يعنى تبديل به اتصال يا لينک شده باشد) معنايش اين است که ميتوانيد با کليک کردن به آن، تصوير خوانا و اسکن شده اوريژينال را ببينيد. نامه دست خطى يا «جزوه اسطوره بورژوازى ملى و مترقى» به همان شکل که خودش پلى کپى کرده بود...

عجالتا اسکن کردن اسنادى را در دستور کار ميگذاريم که هنوز بشکل الکترونيک تهيه نشده اند و يا بايد از روى اصل تايپ و مقابله شوند.

اگر اوريژينال به شکل صدا و آماده شنيدن روى اينترنت باشد (مصاحبه راديوئى، مصاحبه و غيره) عکس کوچک يک بلندگو در اين ستون در مقابل اسم گفتار ظاهر ميشود که ميتوانيد با کليک کردن آن به صدا گوش کنيد.


ستون شماره شناسائى

در ستون سمت راست عناوين يک عدد چهار رقمى نوشته شده است که شماره شناسائى ID number مطلب است. اين شماره ها هيچ ترتيب الفبائى يا کرونولوژيک ندارند و فقط بعنوان کليد بکار ميروند. اگر اين شماره را با کد زبان ترکيب کنيد، شماره دقيق يک مقاله يا مطلب بدست ميآيد که کليد اصلى (Primary Key) براى رجوع کردن به فايل هاى ما در همه فهرست ها، جداول و بانک اطلاعات است.

بعنوان مثال شماره "يک دنياى بهتر" 0600 است. پس اسم ترجمه انگليسى آن 0600en خواهد شد و اگر کسى براى ما ترجمه ترکى آنرا با فورمت html تهيه کند و بفرستد، اسمش بايد 0600tu.html باشد و مسئول اين صفحه بدون اينکه کلمه اى ترکى بلد باشد ميتواند مقاله را به جاى درست متصل کند تا با يک اشاره انگشت روى صفحه ظاهر شود. نسخه مخصوص چاپ همان مقاله هم همان نام را دارد با پسوند pdf...

وقتى غلطهاى چاپى و لغزشهاى ديگر مقاله اى را گزارش ميکنيد، حتما لازم است شماره، کد زبان و پاراگراف مربوطه را ذکر کنيد (پاراگرافها هم تا زمان حاضر به چاپ شدن شماره خواهند داشت). يعنى از روى صفحه کپى کنيد و در گزارشتان قيد کنيد.

تا وقتى کار انتشار مطلب براى اينترنت به جريان نيفتاده است شماره شناسائى آن مطلب سياه رنگ است. وقتى اين شماره به رنگ آبى درآمد (به لينک تبديل شد)، ميتوانيد با کليک کردن به آن به سراغ "صورت وضعيت" يا status آن مطلب برويد و ببينيد چه کارهائى روى آن انجام شده، قدم بعدى کدامست و اگر ميخواهيد کمک کنيد، چکار بايد بکنيد.


ستون زبانها

ستون پرجمعيت سمت راست جدول حاوى علامت هاى اختصارى ده زبان مختلف است.
به اين شرح:

En انگيسى    Tuترکى
Faفارسى   Itايتاليائى
Kuکردى   Svسوئدى
Arعربى   Spاسپانيائى
Deآلمانى   Frفرانسه


با کليک کردن به هر کدام از کدها که به رنگ آبى باشند ميتوانيد آن مطلب را به آن زبان ببينيد. ترتيبى ميدهيم که از داخل هر مقاله به ترجمه هاى ديگر همان مقاله راه ميان برى وجود داشته باشد (مثل صفحه بيوگرافى).


پيکان ها

اينها لينک هايى براى جابجا شدن سريع است.

↑   پيکان رو به بالا براى رفتن به اول فهرست است.
← پيکان رو به چپ (در جهت نوشته فارسى) براى رفتن به حرف بعدى
→ پيکان رو به راست براى رفتن به حرف قبلى

حروفى که اول هيچ مقاله اى نيستند حذف شده اند.غلطهاى ليست را گزارش کنيد

اگر در اين ليست اشتباه و غلطى پيدا کرديد، مسئول صفحه را با فرستادن ايميل مطلع کنيد.
لطفا اين چند کلمه را کپى کنيد و در بخش "موضوع" subject ايميل بچسبانيد:
bug report docIndex