صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0010
عنوان مطلب جنگ، تئورى و تئورى جنگ
اوريژينال بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٣
تاريخ 13590703 - سوم آبان ١٣٥٩
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
10jang_e.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 13 Sep 02