صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0030
عنوان مطلب دو جناح در ضدانقلاب بورژوا امپرياليستى
اوريژينال بسوى سوسياليسم دوره اول شماره هاى ١، ٢ و ٤
تاريخ 13591104 - ٤ بهمن ١٣٥٩ (بخش آخر)
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
13dojen2.vnf 13dojen1.vnf 13dojen3.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 13 Sep 02