صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0050
عنوان مطلب پيشگفتار کتاب شامل ٦ مقاله ا. لنين: کنگره سوم حزب سوسيال دمکرات روسيه
اوريژينال
تاريخ 13591123 - ٢٣ بهمن ١٣٥٩
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
15bol-ed.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 13 Sep 02