صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0060
عنوان مطلب وضعيت انقلاب و موقعيت ويژه ليبرالها
اوريژينال بسوى سوسياليسم دوره اول شماره ٤
تاريخ 13591104 - ٤ بهمن ١٣٥٩
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
16vaz-ed.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 13 Sep 02