صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0070
عنوان مطلب بحران رزمندگان: پوپوليسم در بن بست
اوريژينال ضميمه ١ بسوى سوسياليسم شماره ٤ (دوره اول)
تاريخ 13600106 - ٦ فروردين ١٣٦٠
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
17bo1-ed.vnf 17bo2-ed.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 13 Sep 02