صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0100
عنوان مطلب پيشگفتار به شيوه برخورد به احزاب بورژوايى از لنين
اوريژينال
تاريخ 13580415 *
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
3ahza-ed.vnf 4ahza-ed.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 13 Sep 02