صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0110
عنوان مطلب اسطوره بورژوازى ملى و مترقى (١)
اوريژينال - نسخه بازتکثير شده از انجمن هواداران حزب کمونيست ايران در برلن غربى
تاريخ 13580315
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
3borjev1.vnf 3borjev2.vnf 3borjev3.vnf 3borjev4.vnf 4bor2-ah.vnf 4borjev1.vnf 4borjev3.vnf 4borjev4.vnf 4borjev5.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20040208 - بازبينى و تصحيح متن فارسى و اتصال لينک ها به منابع موجود
20040208 - تنظيم و انتشار html عربى ترجمه رفيق جلال محمد، دريافت شده از رفيق فتاح مامند
قدم بعدى - مقابله شود
- جزوه اوريژينال (چاپ سهند) آرشيو و عکسبردارى شود


Last updated: 2004-02-08