صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0111
عنوان مطلب اسطوره بورژوازى ملى و مترقى (٢)
اوريژينال
تاريخ 13590115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
3borjev1.vnf 3borjev2.vnf 3borjev3.vnf 3borjev4.vnf 4bor2-ah.vnf 4borjev1.vnf 4borjev3.vnf 4borjev4.vnf 4borjev5.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 13 Sep 02