صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0130
عنوان مطلب دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب - تزهايى درباره اهميت سياسى بحران اقتصادى
اوريژينال
تاريخ 13580715
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
6dorn-ed.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 13 Sep 02