صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0150
عنوان مطلب جزوه دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب - زيرنويس ها
جزوه شامل سه مطلب است:
١- جبهه هاى اصلى نبرد طبقاتى...٣
٢- دورنماى فلاکت...
٣- نظرى به تئورى مارکسيستى بحران...
اوريژينال
تاريخ 13581115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
7krstez3.vnf 7krs-ah.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - - شماره زير نويسها تصحيح و به متن متصل شود. (خ.د. بعهده گرفته است)
- بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 13 Sep 02