صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0160
عنوان مطلب کمونيست ها و جنبش دهقانى پس از حل امپرياليستى مساله ارضى در ايران
اوريژينال
تاريخ 13581010
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
8arz1-ed.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - پاورقى ها به متن متصل شود. (خ.د. بعهده گرفته است)
- بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 13 Sep 02