صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0170
عنوان مطلب رزمندگان و راه کارگر: جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقى - ايرج آذرين، منصور حکمت، غلام کشاورز (١)
اوريژينال بسوى سوسياليسم دوره اول شماره ١
تاريخ 13590501
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
9ged1-ah.vnf 9ged2-ah.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 13 Sep 02