صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0250
عنوان مطلب درباره خطر آکسيونيسم در حوزه هاى حزبى
اوريژينال کمونيست شماره ٦ - K06
تاريخ 19840321 - 13621230
فايل پايه 0250fa.vnf
انجام شده 20031023 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-10-23