صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0270
عنوان مطلب مجاهد در فاز معامله
اوريژينال کمونيست شماره ١١
تاريخ نگارش ٩ر٥ر١٣٦٣ انتشار: 19840811 - 13630520
فايل پايه 0270fa.vnf فايل واژه نگار ارسالى رفيق مريم طاهرى
انجام شده 20040201 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2004-02-01