صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0290
عنوان مطلب حوزه ها و مبارزات جارى کارگران
اوريژينال کمونيست شماره ١٦
تاريخ 19850219 - 13631130
فايل پايه 0290fa.vnf فايل واژه نگار ارسالى رفيق مريم طاهرى
انجام شده 20040201 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - نوار مصاحبه راديويى جستجو و تهيه شود


Last updated: 2004-02-01