صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0310
عنوان مطلب درسهايى از يک اعلاميه کوتاه - نامه اعتراضى اقليت به حزب دمکرات
اوريژينال کمونيست شماره ٢٢   K22
تاريخ 13640615 - 19850915
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021122 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 20021122