صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0340
عنوان مطلب اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم - گزارش به کنگره سوم حزب کمونيست ايران
اوريژينال بسوى سوسياليسم، دوره دوم، شماره ٣   BSb03
مجموعه آثار جلد ٦ صفحات ١٨٩ تا ٢٠٣
تاريخ 13680715 - 19891015
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
ترجمه عربى منتشر شده روى سايت حزب کمونيست کارگرى عراق
انجام شده 20021122 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021224 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
20021226 تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20031022 تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق فارس محمود
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود. (ب.س. صفحات ٣ تا ٢٥)
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-10-22