صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0350
عنوان مطلب آزادى، برابرى حکومت کارگرى
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران شماره ١٤ - ٣٠ آبان ١٣٦٣ - K014
تاريخ 13630828 - 19841119
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021122 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20031107 - تنظيم و انتشار ترجمه سوئدى از روى جزوه تشکيلات سوئد حزب کمونيست ايران - دريافت شده از رفيق فريده آرمان
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-11-07