صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0360
عنوان مطلب حوزه هاى حزبى و آکسيونهاى کارگرى- درباره اهميت آژيتاتور و آژيتاسيون علنى
اوريژينال کمونيست شماره هاى ١٧، ١٨، ١٩ و ٢٠ (جلد ٦ مجموعه آثار)
تاريخ اسفند ١٣٦٣ تا خرداد ١٣٦٤
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى Agita-ed.vnf
انجام شده 20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى بايد با مجموعه آثار جلد ٦ مقابله و تصحيح شود


Last updated: 2003-03-15