صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0370
عنوان مطلب بحثى پيرامون پيش نويس برنامه مشترک کومه له و اتحاد مبارزان کمونيست
اوريژينال نوار سخنرانى و پرسش و پاسخ در کومه له
نوار همانموقع پياده و چاپ شده است - اصل نوار در دست نيست
تاريخ 13600915 - ١٥ آذر ١٣٦٠
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى بايد با نوشته اوريژينال مقابله و تصحيح شود
کپى از نوار سخنرانى تهيه شود


Last updated: 13 Sep 02