صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0380
عنوان مطلب در حاشيه گزارش اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم - سخنرانى در کنگره سوم
اوريژينال بسوى سوسياليسم - دوره دوم - شماره ٣، مهرماه ١٣٦٨ BSb03
مجموعه آثار جلد ٦ صفحات ٢٠٥ تا ٢١٨
تاريخ 19891015 - 19680715
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند (ترجمة رفيق فارس محمود)
انجام شده 20021108 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021229 - تبديل به فايل html عربى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - تهيه سند کتبى اوريژينال
- تهيه نوار سخنرانى و فايل صدا


Last updated: 2002-12-29