صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0410
عنوان مطلب گفتگو پيرامون اطلاعيه در مورد تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در حزب کمونيست ايران ٢٠ خرداد ٦٩
اوريژينال کمونيست شماره ٥٨ مرداد ٦٩
تاريخ 13690515 - 19900815
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 0410fa - fraxion2.vnf
انجام شده 20030401 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - متن اطلاعيه ٢٠ خرداد که در متن به آن اشاره ميشود، تهيه و منتشر شود.


Last updated: 2003-04-01