صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0440
عنوان مطلب کمونيسم کارگرى در عراق - سخنرانى در انجمن مارکس
اوريژينال CD دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - آوريل ٢٠٠٤
تاريخ 20000822 - 13790531
فايل پايه
انجام شده 20040422 - انتشار فايل صدا
قدم بعدى بصورت نوشته منتشر شود.


Last updated: 2004-04-22