صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0450
عنوان مطلب درباره سياست سازماندهى کارگرى ما- سخنرانى در يک سمينار حزبى
اوريژينال کمونيست شماره ٤٨ - اسفند ١٣٦٧ - کمونيست شماره ٤٩ - فروردين ١٣٦٨
(جلد ششم مجموعه آثار صفحات ٢١٩ تا ٢٤٦)
تاريخ 19890315 - 13671215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى s-saz2.vnf
انجام شده 20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى بايد با مجموعه آثار جلد ٦ مقابله و تصحيح شود


Last updated: 2003-03-15