صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0460
عنوان مطلب کارگران و انقلاب
اوريژينال کمونيست شماره ٥٣ شهريور ١٣٦٨   K53
تاريخ 13680615 - 19890915
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
ترجمه عربى منتشر شده در سايت حزب کمونيست کارگرى عراق
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
انجام شده 20021122 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021231 تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق فارس محمود
20031129 تنظيم و انتشار متن ترکى ترجمه رفيق سياوش آذرى
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-11-29