صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0470
عنوان مطلب راه کارگر و «کشيشان سوسياليسم»
اوريژينال کمونيست شماره ١٩ و ٢٠
تاريخ 13640314 - 19850604
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى KESHISH.VNF
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 13 Sep 02