صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0480
عنوان مطلب محتواى واقعى «انقلاب ايدئولوژيک» مجاهدين
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران شماره ١٩و٢٠
تاريخ 13640314 - 19850604 - ١٤ خرداد ١٣٦٤
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021122 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با اوريژينال مقابله شود.


Last updated: 2003-03-28