صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0490
عنوان مطلب مقام زن در اسلام و مقام اسلام نزد زن: مجاهدين و مساله زن
اوريژينال کمونيست شماره ١٧   K17
تاريخ 13631227 - 19850318
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021123 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 20021123