صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0500
عنوان مطلب مرورى بر مباحثات و دستاوردهاى کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست- سخنرانى در جلسه اختتاميه
اوريژينال بسوى سوسياليسم - ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست، شماره ٥ - اول بهمن ١٣٦١ BSa05
تاريخ 13610915 - 19821215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى Moroor.vnf - 0500fa.vnf
انجام شده 20030328 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با ب.س. ٥ مقابله شود
- نوارهاى کنگره اول و اين سخنرانى تهيه شود


Last updated: 2003-03-28