صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0510
عنوان مطلب در نقد وحدت کمونيستى- آناتومى ليبراليسم چپ در ايران- بخش اول
اوريژينال بسوى سوسياليسم، دوره دوم، شماره ١
تاريخ 13630515 - 19840815
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 0510fa.vnf - Vahd-1.vnf
انجام شده 20030413 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - لينک ها به مقالات ديگر فعال شود


Last updated: 2003-04-13