صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0520
عنوان مطلب در نقد وحدت کمونيستى- آناتومى ليبراليسم چپ در ايران- بخش دوم
اوريژينال بسوى سوسياليسم، دوره دوم، شماره ٢
تاريخ 13640915 - 19851215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 0520fa - Vahd-2.vnf
انجام شده 20030413 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - لينک ها به مقالات ديگر فعال شود


Last updated: 2003-04-13