صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0550
عنوان مطلب درباره وظايف و خصوصيات حزب کمونيست ايران- گفتگو با صداى انقلاب ايران
اوريژينال راديو صداى انقلاب ايران - RadioVIR
ضميمه ١ - کمونيست شماره ٢، ٩ آذر ١٣٦٢
تاريخ 13620620 - 19830911
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى vazayef.vnf - 0550fa.vnf
انجام شده 20030328 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - نوارهاى مصاحبه تهيه شود.
- با اوريژينال مقابله شود.


Last updated: 2003-03-28