صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0560
عنوان مطلب مبانى کمونيسم کارگرى - سمينار اول کمونيسم کارگرى، مارس ١٩٨٩
اوريژينال جلد ششم مجموعه آثار صفحات ٢٤٧ تا ٣٢٢ Jeld6
تاريخ 19890315 - 13671215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى J6-2-mabani-kk.vnf
انجام شده 20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى بايد با مجموعه آثار جلد ٦ مقابله و تصحيح شود


Last updated: 2003-03-15