صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0580
عنوان مطلب استنتاجات عملى از سياست سازماندهى ما در کردستان - سخنرانى در سمينار حزبى
اوريژينال نوار صدا دريافت شده از رفيق شهلا دانشفر
تاريخ تاريخ مشخص نيست. از صحبت ها و موضوعاتى که مورد اشاره قرار ميگيرد ميشود حدس زد که سمينار در سال ١٣٦٨ برگزار شده باشد.
1368 - 1989 ??
فايل پايه
انجام شده 20030531 - تنظيم و انتشار فايل صدا براى Real Player
هفت قطعه مجموعا ١٤٠ دقيقه (دو ساعت و بيست دقيقه)
قدم بعدى - تاريخ سخنرانى مشخص و ثبت شود.
- صحبتها نوشته و اديت شود.


Last updated: 2003-05-31