صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0590
عنوان مطلب اعلام تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى (داخلى به فعالين حزب) - ١٣/٦/٩٠
اوريژينال نسخه دريافت شده از رفيق فريده آرمان
تاريخ 13690320 - 19900610
فايل پايه 0590fa.vnf
انجام شده 20031226 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-12-26