صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0595
عنوان مطلب اطلاعيه تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در حزب کمونيست ايران - ١٠/٥/٦٩
اوريژينال کمونيست شماره ٥٨ مرداد ٦٩
تاريخ 13690510 - 19900801
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 0595fa
انجام شده 20030401 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - سند اعلام تشکيل فراکسيون به فعالين حزب ٢٠ خرداد ١٣٦٩ که در اين نوشته مورد اشاره قرار گرفته است، تهيه و منتشر شود.


Last updated: 2003-04-01