صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0610
عنوان مطلب در پاسخ به فتواى آقاى جلال طالبانى عليه شوراهاى کارگرى در کردستان عراق
اوريژينال کارگر امروز شماره ٢٧   KarEm27
تاريخ 13710415 - 19920715
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٦٥ تا ٦٧ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 18 Oct 02