Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-23 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

فراخوان:

به صندوق تشکيل سرمايه انترناسيونال کمک کنيد


2
خوانندگان گرامى انترناسيونال، دوستان عزيز،
3
وقتى در ابتداى کار انترناسيونال تصميم گرفتيم اين نشريه رايگان باشد، بعضى نسبت به عقلايى بودن اين تصميم از نظر اقتصادى ترديد داشتند. چطور حزبى که تنها محل درآمدش حق عضويت و کمکهاى مالى اعضايش است، آنهم اعضايى که عمدتا به اقشار کم درآمد جامعه تعلق دارند، ميتواند دست به چنين کارى بزند؟ اما امروز اين تصميم صحت خود را هم از نظر سياسى و هم از نظر مالى به ثبوت رسانده است. فراخوان آزادى و برابرى مردم را نميشود صرفا در محافل فعالين سياسى چپ پچ پچ کرد. پاسخ ارتجاع مذهبى و ملى و طبقاتى را نميشود فقط در گوش همسايه خود گفت، آنهم در دنيايى که طرف مقابل روى دوش تکنولوژى مدرن، با صدها ميليارد دلار بودجه و با صدها هزار زبان و قلم و دوربين اجير تمام دنيا را مخاطب قرار ميدهد. اگر کسى واقعا کمونيست است و ميخواهد واقعيتى را تغيير بدهد بايد حداقل بتواند پيامش و نقدش را به ميان مردم ببرد. ضرورت تيراژ بالا و رايگان بودن نشريه از نظر سياسى جاى ترديد نداشت.
4
از نظر مالى مساله پيچيده تر بود. نشريات رايگان خصوصى هدفشان آگهى گرفتن است، اين نميتوانست روش انترناسيونال باشد. نشريات رايگان دولتى از بودجه دولت و بنگاه هاى مختلف تامين ميشوند. ما خوشبختانه از اين نوع اسپانسورها نداشتيم و نميخواستيم. اما ما نقاط قدرتى داشتيم که کمتر نشريه اى از آن برخوردار است. انترناسيونال يک نشريه راديکال و نقاد و کمونيستى است که بى تخفيف از آزادى و برابرى انسانها سخن ميگويد. و اين حرف دل اکثريت عظيم مردم دنياست. اين نشريه قرار نيست کسى را سرگرم کند، قرار است پرچم اعتراض و منبعى براى شفافيت بخشيدن به خواستها و آرمانهاى يک جنبش باشد. ارزيابى ما اين بود که اگر انترناسيونال بتواند براستى پرچمى براى اين صف باشد، آنوقت خود اين جنبش تامينش خواهد کرد. و بالاخره، خود حزب کمونيست کارگرى سازمان بزرگى است با اعضاء و دوستداران زياد با تعهد و دلبستگى عميق به حزب. اين عوامل به ما امکان داده است يک نشريه رايگان کمونيستى با دامنه توزيع وسيع بوجود بياوريم. تيراژ انترناسيونال فقط در اروپاى غربى و آمريکا به حدود ٢٠ هزار رسيده است.
5
در مقياس کنونى، فقط چاپ و پست هر شماره ٦٠٠٠ دلار هزينه دارد. اين مبلغى است که ما هر بار فقط به چاپخانه ها و پستخانه ها و شرکتهاى حمل و نقل ميپردازيم. هزينه هاى جارى توليد انترناسيونال، اجاره محل کار، تجهيزات فنى، تلفن و ارتباطات و رفت و آمد و غيره جزو اين مبلغ نيست. از اين مهم تر، انترناسيونال حتى يک نفر پرسنل حرفه اى حقوق بگير ندارد. همه اين هزينه ها تاکنون به همت دوستداران و خوانندگان انترناسيونال، اعم از حزبى و غير حزبى تامين شده است.
6
عليرغم سنگينى بار مالى نشريه، هنوز ميتوان با روش فعلى به انتشار انترناسيونال با تيراژ و کيفيت موجود ادامه داد. اما هدف ما از اين فراتر است. نه فقط تيراژ انترناسيونال در ظرف يکسال آينده بايد به ٤٥ تا ٥٠ هزار نسخه برسد، سبک و نوع فعاليتش بايد حرفه بشود. ما بايد تجهيزات بهترى داشته باشيم، بايد بتوانيم حداقلى از کارکنان حرفه اى تمام وقت داشته باشيم که شرط لازم هرنوع بهبود کيفيت و عرضه حرفه اى نشريه است.
7
يک روش عملى تامين هزينه هاى انترناسيونال، متکى کردن آن به يک طرح انتفاعى و اقتصادى است. اين را هميشه ميدانستيم. اما تا امروز صرفنظر از اينکه منابع مالى کافى براى سرمايه گذارى موجود نبوده است، ايده و طرح انتفاعى درخشانى هم که آينده اش به اندازه کافى تضمين شده باشد ارائه نشده بود. امروز خوشبختانه چند طرح قابل اتکاء براى سرمايه گذارى جلوى ماست. ما قصد داريم اين چند پروژه انتفاعى را پشتوانه مالى انترناسيونال قرار بدهيم. نياز به منابع مالى براى سرمايه گذارى داريم و سراغ شما آمده ايم.
8
اجازه بدهيد از طرف انترناسيونال و همه فعالين آن از خوانندگان و دوستداران عزيز نشريه در خارج کشور دعوت کنم که در صندوق تشکيل سرمايه انترناسيونال سهم گذارى کنند. هدف ما گردآورى مبلغى حدود ٧٥ تا صد هزار دلار است. ما از هر کمکى صميمانه استقبال ميکنيم، اما روى سخن ما در اين کمپين مشخص بويژه با آن دسته از خوانندگان و دوستداران انترناسيونال است که موقعيت اجتماعى ايمن تر و مشاغل پر درآمدترى دارند و ميتوانند کمکهاى بزرگ تر و چاره سازترى بکنند. کاملا قابل تصور است که پنجاه تا صد تن از اين دوستان بتوانند بدون تحمل فشار مالى فوق العاده اى کل اين مبلغ را تامين کنند.
9
اين فراخوان نه يک فراخوان عام به کمک مالى به حزب، بلکه دعوتى براى شرکت در يک پروژه مشخص انترناسيونال است. براى پرداخت کمکها ميتوانيد از شماره حسابهاى حزب و انترناسيونال استفاده کنيد يا مستقيما با مدير مسئول انترناسيونال تماس بگيريد. اما در هر حال حتما مبلغ، تاريخ و نحوه پرداخت را به انترناسيونال اطلاع بدهيد.
10
دوستان عزيز،
11
لزومى ندارد من براى شما بازگو کنم که اهميت و ارزش نشريه اى نظير انترناسيونال در چيست. عصر ما اگر عصر چيزى باشد، عصر رسانه هاست. عصر بمباران تبليغاتى مردم در خلوت خانه هايشان است. در ميان اين موج عوامفريبى، دروغگويى، صحنه سازى و مهندسى افکار، ما و شما تنها بلندگوهاى کوچک معدودى براى پاسخگويى و دفاع از ايده آلهاى انسانى داريم. انترناسيونال يکى از اينهاست. کمک کنيد صدايش را رساتر کنيم.

12
دستتان را ميفشارم

منصور حکمت

13
اولين بار در خرداد ١٣٧٥، ژوئن ١٩٩٦، در شماره ٢١ انترناسيونال منتشر شد.

مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ٣٣٥ تا ٣٣٧
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر ١٩٩٧ سوئد ISBN 91-630-5761-1


m-hekmat.com #0650fa.html