صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0660
عنوان مطلب مارکسيسم و جهان امروز
اوريژينال انترناسيونال شماره 1   Ant001
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13701215 - 19920315
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
متن منتشر شده در سايت آلمانى حزب (pdf)
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند (ترجمه رفيق يوسف محمد)
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021124 تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20021227 تنظيم و انتشار ترجمه آلمانى
20021230 تنظيم و انتشار ترجمه عربى
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ١ تا ٣٥ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2002-12-30