صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0700
عنوان مطلب ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى
اوريژينال انترناسيونال شماره 16-11   Ant011.16
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب 1   2   3
تاريخ 13730915 - 19941115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021225 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
20030517 تنظيم و انتشار (دو ورژن) متن کردى ( ترجمه رفيق سعيد احمد)
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ١٤١ تا ١٧٨ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-05-18